Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA stanoví nižší prijateľný príjem kadmia v potravinách

23-03-2009

Vedecký panel pre kontaminnaty v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) na základe analýzy nových dát stanovil znížený prijateľný týždenný príjem (TWI) pre kadmium na 2,5 mikrogramov na kilogram telesnej hmotnosti (µg/kg telesnej hmotnosti). TWI je hodnota, pri ktorej sa neočakávajú škodlivé účinky, pričom priemerná expozícia kadmiom pre dospelých v rámci celej Európy sa pohybuje okolo tejto hodnoty. U niektorých skupín populácie – vegetariáni, deti, fajčiari a ľudia žijúci vo vysoko kontaminovaných oblastiach, sa úroveň expozície kadmiom môže zvýšiť až na dvojnásobok TWI. Vedecký panel však dospel k záveru, že aj pre tieto skupiny by bolo riziko škodlivých účinkov kadmia veľmi nízke a súčasné pôsobenie kadmia na úroveň obyvateľstva by malo byť znížené.

Európska komisia (ďalej EK) požiadala EFSA posúdiť riziko pre ľudské zdravie spojené s prítomnosťou kadmia v potravinách v záujme podpory manažérov rizík pri preskúmavaní maximálnej povolenej hladiny kadmia v potravinách. EFSA bol taktiež požiadaný uviesť iné zdroje expozície kadmiom a zvážiť expozičnú situáciu špecifických skupín obyvateľstva  vrátane detí.

Kadmium je polutant, ktorý vstupuje do prostredia z prírodných zdrojov ako vulkanické emisie a zvetrávanie hornín, rovnako ako z oblasti priemyslu a poľnohospodárstva. Nachádza sa vo vzduchu, pôde a vode a následne sa môže akumulovať v rastlinách a zvieratách. Kadmium je toxický predovšetkým pre obličky, ale môže tiež spôsobiť demineralizáciu kostí. Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny bol klasifikovaný za karcinogénnu látku pre človeka. Hlavným zdrojom expozície kadmiom pre populáciu nefajčiarov sú práve potraviny. Najvyššie množstvo kadmia sa našlo v čokoláde, rybách, mäkkýšoch a divých hubách.

Vedecký panel vykonal analýzu veľkého počtu štúdií zaoberajúcich sa vzťahmi medzi urinárnou hladinou kadmia a beta-2-mikroglobulínom, ktorý je biologickým ukazovateľom funkcie obličiek. Panel stanovil TWI na 2,5 µg/kg telesnej hmotnosti použitím výsledkov tejto analýzy modelovým porovnaním hladiny kadmia v moči a jeho dietetickej expozície. Panel dospel k záveru, že riziko škodlivých účinkov dokonca aj pre skupiny s expozíciou nad TWI bolo veľmi nízke, pretože TWI nebol založený na skutočnom poškodení obličiek, ale na rannom ukazovateľovi zmeny funkcie obličiek naznačujúcom možné poškodenie obličiek v neskoršom veku.

Vedecký panel taktiež analyzoval údaje o množstvách kadmia v potravinách z 20 rôznych krajín spolu s národnými dietetický prieskumami a údajmi spotreby v EÚ zozbieraných EFSA. Tieto informácie ukázali, že priemerná a vysoká hladina expozície bola 2,3 µg/kg telesnej hmotnosti a 3,0 µg kg telesnej hmotnosti týždenne.

Pre vegetariánov, ktorí obzvlášť konzumujú veľké množstvá potravín obsahujúcich kadmium vrátane cereálií, orieškov, olejnín a strukovín, bola priemerná týždenná expozícia odhadnutá až na 5,4 µg/kg telesnej hmotnosti. Panel tiež uviedol, že produkcia potravín vo vysoko kontaminovaných oblastiach môže viesť k vyšším úrovniam expozície. Okrem toho, vystavenie by mohlo byť vyššie u detí ako u dospelých, kvôli väčšiemu množstvu potravín spotrebovaných deťmi vo vzťahu k ich telesnej hmotnosti.

Panel taktiež uviedol, že fajčenie môže prispievať k podobnej vnútornej expozícii ako strava, a môže byť dôležitým zdrojom celkovej expozície kadmiom pre deti.

Viac informácií môžete nájsť:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902396126.htm

Hodnotenie expozície kadmiom v podmienkach Slovenskej republiky môžete nájsť:
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=193&id=1222

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood