Facebook Statistics
Značka Kvality

Hodnotenie bezpečnosti fumonizínov v krmivách

20-06-2018

Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko venujúce sa hodnoteniu rizika fumonizínov v krmivách.

Fumonizíny sú mykotoxíny primárne produkované Fusarium verticillioides a Fusarium proliferatum. Vyskytujú sa prevažne v obilninových zrnách, najmä v kukurici. Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby vypracoval vedecké stanovisko k hodnoteniu rizika pre zdravie zvierat v spojitosti s fumonizínmy a ich modifikovaných a skrytých formách v krmivách. Fumonizín B1 (FB1), FB2 a FB3 sú najbežnejšie sa vyskytujúcimi formami fumonzínov v krmivách, a preto boli zahrnuté do tohto hodnotenia. FB1, FB2 a FB3  pôsobia rovnakým spôsobom a boli zvažované ako zlúčeniny majúce podobný toxikologický profil a potenciál. Panel CONTAM určil pre fumonizíny hodnoty NOAEL pre dobytok, ošípané, hydinu (kurčatá, kačice a morky) a pre kone a hodnoty LOAEL pre ryby (extrapoláciou hodnoty pre kapra) a králiky. V prípade oviec, kôz, psov, mačiek a noriek nebolo možné nájsť akékoľvek referenčné body. Výživová expozícia bola stanovená na základe 18 140 vzoriek krmív FB1-3, pričom tieto vzorky predstavovali krmivá s najväčším potenciálnym obsahom fumonizínov. Vzorkovanie prebehlo v rozmedzí rokov 2013-2016 v 19 rôznych európskych krajinách, najviac vzoriek však pochádzalo zo 4 členských štátov. Aby bolo možné zvážiť riziko možného výskytu skrytých foriem, bol na dáta o výskyte aplikovaný dodatkový faktor 1,6, získaný z odbornej literatúry. Modifikované formy fumonizínov, pre ktoré neboli nájdené žiadne dáta o výskyte a aj o toxicite neboli do tohto hodnotenia rizika zahrnuté. Riziko nežiaducich účinkov z používania krmív obsahujúcich FB1-3 bolo zvážené na základe priemerných odhadov expozície. Panel označil riziko nežiaducich účinkov FB1-3 pre prežúvavce za veľmi nízke. V prípade hydiny, koní, králikov a rýb za nízke a pre ošípané za potenciálne nebezpečné. Rovnaké závery platia pre súbor FB1-3 a ich skrytých foriem, ale nevzťahujú sa na krmivá pre ošípané.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood