Facebook Statistics
Značka Kvality

Kategorizácia škodcu Tecaphora solani.

24-10-2018

Vedecký panel EFSA pre zdravie rastlín vykonal klasifikáciu škodcu Tecaphora solani, pôvodcu čiernej plesne zemiakov. Škodca je dobre definovaný a pre jeho detekciu a identifikáciu existujú spoľahlivé metódy. T. solani sa vyskytuje v Bolívii, Čile, Kolumbii, Ekvádore, Mexiku, Paname, Venezuele a Peru. O škodcovi nie je známe, že by sa nachádzal na území EÚ a je uvedený v prílohe IAI k smernici 2000/29/ES, čo znamená, že jeho zavedenie na územie EÚ je zakázané. Hlavným hostiteľom tohto škodcu je Solanum tuberosum. Ostatné hľuzy-tvoriace druhy rodu Solanum môžu byť taktiež napadnuté. Škodca bol zaznamenaný aj na Solanum lycopersicum (rajčiak) a u divých foriem takýchto rastlín. Všetci hostitelia a možnosti zavedenia škodcu na územie EÚ sú v súčasnosti regulované. Dostupnosť hostiteľov a prispôsobenie sa klimatickým zmenám naznačujú, že T. solani  by sa mohla v niektorých častiach EÚ usídliť a ďalej odtiaľ šíriť predovšetkým prostredníctvom ľudskej činnosti. Choroba vyvoláva tvorbu hálky na hľuzách zemiakov, poplazoch a podzemných častiach stoniek, čím sa znižuje výťažnosť a hľuzy sa stávajú nepredajnými. Zavlečenie škodcu do EÚ by potenciálne mohlo mať vplyv na produkciu zemiakov. V zamorených oblastiach je jedinou dostupnou stratégiou na kontrolu choroby a zabránenie jej šírenia uplatňovanie karanténnych a sanitárnych opatrení a pestovanie rezistentných odrôd. Hlavné neistoty sa týkajú rozsahu možných hostiteľov, biológie a epidemiológie škodcu a potenciálu škodcu vstúpiť na územie EÚ cez troma neregulovanými spôsobmi. T. solani  spĺňa po posúdení úradom EFSA všetky kritériá na zatriedenie do kategórie potenciálneho karanténneho škodcu v EÚ. Kritériá na zaradenie T. solani  ako potenciálneho regulovaného nekaranténneho škodcu EÚ nie sú splnené, nakoľko neexistuje záznam o jeho výskyte v EÚ.

Celé stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5445

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood