Facebook Statistics
Značka Kvality

Kvantitatívne hodnotenie rizika BSE, spôsobeného spracovanými živočíšnymi bielkovinami

18-07-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný o:

  • posúdenie vplyvu navrhovanej „technickej nuly" detekčného limitu kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase (qPCR) pri kontrolách zložiek živočíšneho pôvodu (pochádzajúceho z prežúvavcov) v krmivách
  • preskúmanie a aktualizáciu kvantitatívneho hodnotenia rizika (QRA) z roku 2011
  • odhad rizika výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) u hovädzieho dobytka (kontaminácia krmiva spracovanou živočíšnou bielkovinou (SŽB) získanou z hovädzieho dobytka, ktorý bol infikovaný BSE)
  • posúdenie, či by sa SŽB z ošípaných mali opätovne povoliť v krmivách pre hydinu a naopak
  • posúdenie metód svetelnej mikroskopie, qPCR a akčných limitov počtu kópií DNA: 100, 150, 200, 250 a 300

Súčasná qPCR nedokáže rozlíšiť legitímne pridaný bovinný materiál od neoprávnenej kontaminácie alebo určiť, či takýto materiál predstavuje riziko prenosu infekcie BSE. Citlivosť stanovenia je v súčasnosti obmedzená kvôli heterogénnej distribúcii materiálu, praktikám odberu vzoriek a výkonu analýz. „Technická nula" bude túto citlivosť ďalej znižovať.

Aktualizovaný model odhadol celkovú infektivitu BSE štvornásobne nižšiu ako v roku 2011. Očakáva sa, že každý rok sa vyskytne menej ako jeden nový prípad BSE.

V hypotetickom scenári, kedy by do krmivového reťazca vstúpilo celé telo infikovaného hovädzieho dobytka, a to bez akéhokoľvek odstránenia špecifického rizikového materiálu či zníženia infekčnosti kafilerickým spracovaním, sa dajú očakávať až štyri nové prípady BSE v hornom 95. percentile.

Druhý model odhadol, že najmenej polovica krmiva, obsahujúceho živočíšny materiál pochádzajúci z prežúvavcov, nebude identifikovaná alebo odstránená z krmivového reťazca, ak sa použije akčný limit 100 kópií DNA alebo viac. Ak by sa pravdepodobnosť výskytu kontaminovanej vzorky krmiva zvýšila na 5 % a použitý akčný limit by bol 300 kópií DNA, došlo by k štvornásobnému zvýšeniu podielu kontaminovaných krmív, u ktorých ale kontaminácia nebola zistená.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5314


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood