Facebook Statistics
Značka Kvality

Nákazy baktérií Salmonella vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami – aktualizované informácie

23-05-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aktualizovali svoje hodnotenie publikované 12. apríla 2022, ktoré súviselo s hlásením prípadov ochorení spôsobených baktériou Salmonella typhimurium v ​​mnohých krajinách a súvisiacich s čokoládovými výrobkami spoločnosti v jej belgickom závode.

Počet nahlásených prípadov ochorení spôsobených baktériou Salmonella Typhimurium predstavoval k 12. máju 2022 celkom 324 v EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve (vrátane pravdepodobných aj potvrdených prípadov). Počet hlásených prípadov teraz už vykazuje klesajúcu tendenciu. Prípady boli hlásené v dvanástich krajinách EÚ/EHP (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Španielsko a Švédsko), plus Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Kanada a USA.

Dňa 8. apríla 2022 Úrad pre bezpečnosť potravín v Belgicku zastavil výrobu čokoládových výrobkov v závode, v ktorom bola zistená prítomnosť konkrétnych kmeňov baktérie Salmonella Typhimurium.

V krajinách, do ktorých boli distribuované čokoládové výrobky z identifikovaného belgického závodu, boli všetky tieto výrobky stiahnuté z trhu. Príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za bezpečnosť potravín v jednotlivých krajinách publikovali verejné oznámenia a varovania spotrebiteľom.

Tlačovú správu nájdete na webovej stránke EFSA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood