Facebook Statistics
Značka Kvality

Národné sumárne správy o výkone analýzy rezíduí pesticídov v roku 2016

09-08-2018

V súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 396/2005 musia členské štáty Európskej únie (EÚ) informovať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o výsledkoch národných úradných kontrol pre oblasť rezíduí pesticídov v potravinách. V rámci tejto komunikácie predložili členské štáty EÚ, Island a Nórsko krátku súhrnnú správu, na ktorej sú uvedené hlavné zistenia kontrolných činností počas referenčného roka. Táto technická správa je zostavená z informácií zaslaných jednotlivými krajinami.

Celú technickú správu nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1454


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood