Facebook Statistics
Značka Kvality

Národný dietetický prieskum u detí na Cypre

09-08-2018

Projekt CY 2014-2017-Lot2 je Národný dietetický prieskum vykonaný na Cypre. Projekt bol financovaný prostredníctvom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v rámci „EU Menu projektu“.

Cieľom prieskumu bolo zhromažďovanie údajov o spotrebe potravín za použitia harmonizovanej metodológie u detí na Cypre vo veku 0 - 9 rokov (kojenci vo veku 0 - 11 mesiacov, batoľatá vo veku 12 - 35 mesiacov a deti vo veku 3 - 9 rokov). Celkovo bolo do prieskumu zapojených 300 účastníkov pre každú vekovú skupinu.

Účastníci prieskumu boli vybraní pomocou zoznamov od súkromných pediatrov a verejných nemocníc (kojenci a dojčatá), predškolských zariadení a základných škôl (staršie deti). Metóda výberu účastníkov zabezpečila, že 25 % účastníkov z každej kategórie bolo sledovaných počas každého ročného obdobia a bola zachytená aj variabilita v sezónnej konzumácii potravín.

Vyškolený personál vysvetlil rodičom a opatrovateľom ako u detí čo najpodrobnejšie zaznamenávať skonzumované potraviny. Na určenie veľkosti porcií boli rodičom poskytnuté elektronické váhy a pomocná obrazová kniha. Frekvencia spotreby potravín bola zaznamenaná prostredníctvom krátkeho dotazníka. V rámci prieskumu sa zaznamenali tiež informácie o hmotnosti, výške.

Údaje o spotrebe potravín boli zaznamenané v softvéri „Greek Diet“ a tiež kódované podľa klasifikácie FoodEx2, takže budú zahrnuté do Komplexnej databázy EFSA pre konzumáciu potravín v Európe.

Výsledky prieskumu sú dostupné na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood