Facebook Statistics
Značka Kvality

Nitrozamíny v potravinách vyvolávajú obavy o zdravie

28-03-2023

Vystavenie spotrebiteľov nitrozamínom, zlúčeninám, ktoré sa môžu tvoriť v potravinách počas ich prípravy a spracovania, vyvoláva obavy o zdravie.

Toto je záver hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) týkajúceho sa rizika pre verejné zdravie v súvislosti s prítomnosťou nitrozamínov v potravinách. Desať nitrozamínov nachádzajúcich sa v potravinách je karcinogénnych (môžu spôsobiť rakovinu) a genotoxických (môžu poškodiť DNA).

Úrad EFSA konzultoval svoj návrh stanoviska s externými zainteresovanými stranami a pri jeho finalizácii zvážil veľké množstvo pripomienok, ktoré dostal.

Potenciálne zdravotné riziká

Úrad EFSA vykonal svoje hodnotenie na základe posúdenia potenciálnej škodlivosti nitrozamínov pre ľudí a zvieratá ako aj na základe posúdenia expozície spotrebiteľov.

Dr. Dieter Schrenk, predseda Panelu pre kontaminanty v potravinovom reťazci, povedal: „Naše hodnotenie dospelo k záveru, že úroveň vystavenia nitrozamínom v potravinách vyvoláva obavy o zdravie všetkých vekových skupín obyvateľstva EÚ.“

Dr. Schrenk dodal: „Na základe štúdií na zvieratách sme za najkritickejší zdravotný účinok považovali výskyt nádorov pečene u hlodavcov.“

„Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa sme vytvorili najhorší scenár pre naše hodnotenie rizika. Predpokladali sme totiž, že všetky nitrozamíny nachádzajúce sa v potravinách majú rovnaký potenciál spôsobiť u ľudí rakovinu ako najškodlivejší nitrozamín, hoci je to nepravdepodobné.“

Ktoré potraviny obsahujú nitrozamíny?

Nitrozamíny sa nachádzajú v rôznych druhoch potravín, ako sú údeniny, spracované ryby, kakao, pivo a iné alkoholické nápoje. Najdôležitejšou skupinou potravín, ktorá prispieva k expozícii nitrozamínom, je mäso a mäsové výrobky.

Nitrozamíny môžu byť prítomné aj v iných potravinách vrátane spracovanej zeleniny, obilnín, mlieka a mliečnych výrobkov alebo fermentovaných, nakladaných a korenených potravín.

V súčasnosti existujú určité medzery v poznatkoch o prítomnosti nitrozamínov v konkrétnych kategóriách potravín. Vyváženie stravy so širšou škálou potravín by mohlo spotrebiteľom pomôcť znížiť príjem nitrozamínov.

Čo bude nasledovať?

Stanovisko úradu EFSA bude poskytnuté Európskej komisii, ktorá bude s vnútroštátnymi orgánmi diskutovať o tom, aké opatrenia na riadenie rizík sú potrebné.

Odkaz na nové vedecké stanovisko nájdete na linku:
Risk assessment of N‐nitrosamines in food

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood