Facebook Statistics

Nová metodika na neregulované škodce rastlín

04-02-2022

Na základe žiadosti Európskej komisie úrad EFSA a francúzska sieť laboratórií ANSES, príjemca grantu EFSA na výskum škodcov rastlín, vyvinuli metodiku na zoradenie neregulovaných škodcov podľa rizika.

Metodika klasifikácie navrhnutá na konci pilotnej fázy bola založená na bodovaní hodnotených škodcov podľa 16 kritérií, ktoré súviseli s hodnotením rizika škodcov.

Pilotná metodika bola testovaná na obmedzenom počte škodcov (14 škodcov identifikovaných počas monitorovacej činnosti a 4 „kontrolní" škodcovia, ktorých známe riziko by sa malo prejaviť buď v pozitívnom alebo negatívnom skóre), a v ďalších 2  rokoch projektu bola aplikovaná na všetky neregulované škodce identifikované prostredníctvom výskumu a vedeckej literatúry. Po získaní spätnej väzby od cieľových koncových používateľov (manažérov rizík EÚ) prešla metodika niekoľkými vylepšeniami.

Výsledný návrh s názvom Proposal of a ranking methodology for plant threats in the EU a bližšie informácie o ňom nájdete na webovej stránke EFSA.