Facebook Statistics

Nová verejná konzultácia EFSA

08-07-2022

Agentúry EMA a EFSA otvorili novú verejnú konzultáciu o spoločnej správe o vývoji harmonizovaného prístupu k metodikám hodnotenia expozície rezíduám veterinárnych liekov, kŕmnych doplnkových látok a pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu.

Potraviny živočíšneho pôvodu môžu obsahovať stopy veterinárnych liekov, ako aj kŕmnych doplnkových látok a pesticídov. Prítomnosť rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu je v Európskej únii regulovaná s cieľom zabezpečiť bezpečnosť spotrebiteľov.

Obe agentúry EÚ sa na žiadosť Európskej komisie spojili, aby zosúladili spôsob hodnotenia expozície v potravinách, ktorý sa doteraz líšil z dôvodu rozdielnych regulačných rámcov v oblasti veterinárnych liekov, kŕmnych doplnkových látok a pesticídov. 

Návrh správy vypracovali odborníci z EMA, EFSA, Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA) a Európskej chemickej agentúry (ECHA). Agentúry EMA a EFSA navrhujú súbor odporúčaní na harmonizáciu a zosúladenie procesov zhromažďovania a hodnotenia údajov s cieľom zlepšiť konzistentnosť výsledkov v týchto troch oblastiach.

Verejná konzultácia je otvorená do 31. augusta 2022. Viac informácií nájdete na tomto odkaze. 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood