Facebook Statistics
Značka Kvality

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku cypermetrín

31-08-2018

Prezentované závery úradu EFSA v nadväznosti na peer review hodnotenia rizika pre pesticíd účinnú látku cypermetrín vykonané povereným orgánom spravodajského členského štátu Belgicka v spolupráci s Nemeckom na základe Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 844/2012. Koncové závery boli dosiahnuté na základe vyhodnotenia reprezentatívneho použitia tejto účinnej látky ako insekticídu  pre obilniny (winter a spring cereals), repku a zemiaky. Obsiahnuté konečné stanoviská, ktoré sú prezentované v predloženom závere, poukázali na vhodnosť ich použitia v regulačnom hodnotení rizika. Chýbajúce informácie, ktoré sú požadované regulačným rámcom ako aj vzniknuté obavy  sú uvedené v predloženej správe.

Viac informácií nájdete v prílohe na dole uvedenom odkaze na stánku úradu EFSA:

Link na web EFSA - peer review

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5402


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood