Facebook Statistics

Peer review revízia hodnotenia rizika pesticídne aktívnej látky dichlorprop-P a variantu dichlorprop-P-2-etylhexylu

02-07-2018

Dokument ,,Závery z preskúmania pesticídov”, vydaný úradom EFSA sa venuje začiatočnému hodnoteniu rizika pestidícne aktívnej látky dichlorprop-P a variantu dichlorprop –P-2-etylhexylu, vykonaného príslušnými úradmi spravodajského členského štátu, Írska a členského štátu spoluspravodajcu, Poľska, na základe žiadostí na určenie maximálnych limitov rezíduí. Využitý bol kontext peer review preskúmania, ktorý je požadovaný Vykonávacím nariadením Komisie (EU) č. 844/2012. Závery z preskúmania boli dosiahnuté na základe hodnotenia reprezentatívneho používania látky dichlorprop-P ako herbicídu pre obilniny, trávnaté porasty a plodiny trávnatých semien a používania variantu dichlorprop-P-2-etylhexyl ako regulátora rastu pre citrusy. Bolo vykonané hodnotenie MRLs v mandarinkách a citrónoch. V tomto dokumente sú predstavené navrhované hodnoty MRL a spoľahlivé koncové body, ktoré sú vhodné pre regulačné hodnotenie rizika. Dokument poukazuje aj na chýbajúce informácie, ktoré sú požadované regulačným rámcom hodnotenia rizika a uvádza identifikované nebezpečenstvá.