Facebook Statistics
Značka Kvality

Pesticídy v potravinách: najnovšie zverejnené údaje

28-04-2023

Najnovšia správa úradu EFSA o rezíduách pesticídov v potravinách v Európskej únii (EÚ) je už k dispozícii a poskytuje prehľad o hladinách rezíduí zistených vo vybraných bežne konzumovaných výrobkoch.

V roku 2021 bolo v EÚ odobratých celkovo 87 863 vzoriek potravín. Z analýzy výsledkov vyplýva, že 96,1 % vzoriek sa nachádzalo v rámci zákonom povolených hodnôt. V prípade podskupiny 13 845 vzoriek analyzovaných v rámci programu koordinovanej kontroly EÚ (EU MACP) bolo 97,9 % vzoriek v rámci zákonných limitov.

V rámci EU MACP sa analyzujú vzorky náhodne odobraté z 12 druhov potravinárskych výrobkov. V roku 2021 to boli baklažány, banány, brokolica, pestované huby, grapefruity, melóny, sladká paprika, stolové hrozno, panenský olivový olej, pšenica, hovädzí tuk a slepačie vajcia.

Zo vzoriek analyzovaných v rámci koordinovaného programu:

  • 58,1 % (8 043 vzoriek) neobsahovalo kvantifikovateľné hladiny rezíduí.
  • 39,8 % (5 507) vzoriek obsahovalo jedno alebo viac rezíduí v koncentráciách nižších alebo rovnajúcich sa povoleným hodnotám (známym ako maximálne hladiny rezíduí alebo MRL).
  • 2,1 % (295) vzoriek obsahovalo rezíduá, ktoré prekračovali povolené hladiny.

Každé tri roky sa odoberajú vzorky z rovnakého výberu výrobkov, čo znamená, že je možné identifikovať stúpajúce alebo klesajúce trendy.

Celková miera prekročenia MRL rezíduí pesticídov sa zvýšila z 1,4 % v roku 2018 na 2,1 % v roku 2021. S výnimkou grapefruitov bola priemerná miera prekročenia MRL v roku 2021 1,4 %, teda rovnaká ako v roku 2018. V roku 2021 členské štáty upozornili na vyšší výskyt rezíduí pesticídov v grapefruitoch dovezených z krajín mimo EÚ a v tom istom roku Európska komisia sprísnila hraničné kontroly.

Podrobné výsledky kontrolných programov sú k dispozícii na webovej stránke úradu EFSA vo forme prehľadávateľných tabuliek a grafov, vďaka čomu sú údaje prístupnejšie aj neprofesionálom.

Okrem harmonizovaných a porovnateľných údajov zozbieraných v rámci koordinovaného programu EÚ (EU MACP) obsahuje výročná správa úradu EFSA aj údaje zozbierané v rámci vnútroštátnych kontrolných činností, ktoré vykonávajú jednotlivé členské štáty EÚ[1], Nórsko a Island.

Výsledky monitorovacích programov sú cenným zdrojom informácií na odhad vystavenia spotrebiteľov EÚ rezíduám pesticídov v strave.

Úrad EFSA v rámci analýzy výsledkov vykonal posúdenie rizík spojených s výživou. V tomto roku bolo po prvýkrát zavedené aj pilotné pravdepodobnostné hodnotenie podskupiny látok.

Zo správy vyplýva, že potravinové komodity analyzované v roku 2021 pravdepodobne nepredstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľov. Napriek tomu správa obsahuje niekoľko odporúčaní na zvýšenie účinnosti európskych systémov kontroly rezíduí pesticídov.

Odkazy na nové vedecké správy nájdete na linkoch:

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


[1] Podľa článku 5 ods. 4 a oddielu 24 prílohy 2 k Protokolu o Írsku/Severnom Írsku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa požiadavky EÚ na odber vzoriek údajov vzťahujú aj na Severné Írsko, a na účely tejto správy sa odkazy na ČŠ považujú za odkazy na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood