Facebook Statistics
Značka Kvality

Príručka na HR potravín a krmív pripravených s použitím nanotechnológií, časť 1 – zdravie ľudí a zvierat

09-07-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval Príručku hodnotenia rizika pre žiadosti týkajúce sa nanotechnológií v potravinovom a krmivárskom reťazci, zameranú na zdravie ľudí a zvierat (časť 1). Pokrýva oblasti, ktoré spadajú do kompetencií úradu EFSA, napr. nové potraviny, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, doplnkové potravinové a kŕmne látky a pesticídy. V príručke sa zohľadňuje nový vývoj, ku ktorému došlo od uverejnenia predchádzajúcej príručky v roku 2011. Príručka preto zohľadnila príslušné nové vedecké štúdie, ktoré poskytujú viac poznatkov o fyzikálno-chemických vlastnostiach, hodnotení expozície a charakterizácii nebezpečenstva nanomateriálov. Špecificky spracúva fyzikálno-chemickú charakterizáciu nanomateriálov, pokiaľ ide o to, či materiál je nanomateriál, kľúčové parametre, ktoré sa majú merať, metódy a techniky, ktoré možno použiť na charakterizáciu nanomateriálov a ich stanovenie v komplexných matriciach. Podrobne tiež uvádza aspekty týkajúce sa hodnotenia expozície a identifikácie a charakterizácie nebezpečenstva. Konkrétne sa zameriava na nanošpecifické zohľadnenie týkajúce sa toxikologických štúdií in vivo/in vitro a je načrtnutý rámec pre toxikologické testovanie. Opisuje degradáciu in vitro, toxikokinetiku, genotoxicitu, ako aj všeobecné otázky týkajúce sa testovania nanomateriálov. V závislosti od počiatočného výsledku môžu byť potrebné štúdie na vyšetrenie reprodukčnej a vývojovej toxicity, imunotoxicity, alergénnosti, neurotoxicity, účinkov na črevnú mikroflóru a endokrinnú aktivitu. Príručka navrhuje postupy charakterizácie rizika a analýzy neistôt a poskytuje odporúčania pre ďalší výskum v tejto oblasti.

Celú technickú správu o záveroch pripomienkového konania nájdete na webovom sídle EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5327   


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood