Facebook Statistics
Značka Kvality

Príručka pre kvantitatívne hodnotenie rizika škodcov

09-08-2018

Úrad EFSA zverejnil príručku týkajúcu sa kvantitatívneho hodnotenia rizika škodcov.

Príručka popisuje dvojfázový prístup pre vhodnú metódu hodnotenia rizika škodcov na rastlinách na území EÚ. Prvá fáza sa skladá z kategorizácie škodcov, aby sa zistilo, či má škodca charakter karanténneho škodcu, alebo sa radí do kategórie regulovaného nekaranténneho škodcu pre územie EÚ. Druhá fáza pozostáva z hodnotenia rizika škodcov, ktoré môžu manažéri rizík požadovať v nadväznosti na výsledky kategorizácie škodcov. Táto príručka poskytuje vzor pre kategorizáciu škodcov a podrobne opisuje využitie modelovania a získavania odborných vedomostí na vykonanie hodnotenia rizika škodcov. Príručka poskytuje podporu a rámec pre hodnotiteľov, pre kvantitatívne odhady spolu so súvisiacimi neistotami týkajúcimi sa vstupu, usídlenia sa, šírenia a vplyvu rastlinných škodcov v EÚ. Príručka umožňuje kvantitatívne zhodnotiť účinnosť možností znižovania rizika (MZR) ako neoddeliteľnej súčasti hodnotiaceho procesu. Zoznam MZR je súčasťou príručky. Využitie dvojstupňového prístupu je navrhnuté pre získavanie odborných vedomostí a modelovanie. V závislosti od dostupných dát a zdrojov, ako aj od potrieb manažérov rizika, môžu byť vstup škodcov, ich usídlenie sa, šírenie a vplyv posudzované priamo pomocou váhy dôkazov a kvantitatívne znaleckého posudku (prvý stupeň), alebo môžu byť hodnotené v čiastkových krokoch pomocou kvantitatívnych modelov (druhý stupeň). Príklad aplikácie prvého stupňa je súčasťou príručky. Príručka poskytuje odporúčania akým spôsobiť odvodiť modely primeranej komplexnosti na vykonanie hodnotenia druhého stupňa. Každé hodnotenie je realizované pomocou simulácií Monte Carlo, ktoré dokážu porovnať rôzne scenáre pre relevantné faktory, napr. s alebo bez MZR. Tento dokument poskytuje usmernenie, ako porovnávať rôzne scenáre s cieľom vyvodiť závery o rozsahu rizika škodcov a účinnosti MZR a o tom, ako odkomunikovať výsledky hodnotenia.

Celú príručku nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5350

V súvislosti s prípravou príručky prebehla v dňoch 12.2.-25.3.2018 verejná konzultácia k jej návrhu. Počas pripomienkového konania bolo úradu EFSA doručených 178 pripomienok od 11 zainteresovaných strán. Výsledkom pripomienkového konania je technická správa, obsahujúca pripomienky spolu s reakciou EFSA.

Finálne znenie príručky bolo schválené na plenárnom zasadnutí Panelu EFSA pre zdravie rastlín, dňa 21.6.2018.

Celú technickú správu nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1440


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood