Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko ku kategorizácii škodcu Aleurocanthus spp.

31-10-2018

Vedecký panel pre zdravie rastlín vykonal kategorizáciu škodcu Aleurocanthus spp., dobre definovaného rodu z čeľade Aleyrodidae (Arthropoda: Hemiptera). Ťažkosti v rámci taxonómie rodu spôsobujú pochybnosti o schopnosti presne identifikovať niektorých zástupcov na úrovni druhov. Napriek tomu sa o tomto rode predpokladá, že v súčasnosti zahŕňa deväťdesiat druhov, ktoré sa vyskytujú hlavne v tropických a subtropických oblastiach. Tento rod je uvedený v Smernici Rady 2000/29/ES a je regulovaný pre rody Citrus, Fortunella a Poncirus. Niektoré druhy Aleurocanthus sú vysoko polyfágne; Aleurocanthus spiniferus môže ako hostiteľa využiť až 38 rastlinných čeľadí; Aleurocanthus woglumi má viac ako 300 hostiteľov vrátane rodov Pyrus, Rosa a druh Vitis vinifera, rovnako ako aj rod Citrus. A. spiniferus sa nachádza v EÚ v obmedzených oblastiach Talianska a Grécka, kde je pod úradnou kontrolou. O žiadnych iných druhoch Aleurocanthus spp. nie je známe, že by sa vyskytovali v EÚ. Hostiteľské rastliny určené na pestovanie, s výnimkou semien, a rezané kvety alebo vetvy, sú hlavnými možnosťami vstupu škodcu na územie EÚ. Mimo EÚ sa tento rod vyskytuje v regiónoch, ktoré majú klímu, aká sa vyskytuje aj v rámci EÚ, čo naznačuje, že jeho usídlenie je možné aj v EÚ. Aleurocanthus spp. môžu byť významnými škodcami plodín, ktoré sa tiež pestujú v EÚ. Fytosanitárne opatrenia na zníženie pravdepodobnosti zavlečenia do EÚ sú k dispozícii, ako napr. získavanie hostiteľských rastlín na pestovanie z oblastí bez výskytu škodcov. Rod Aleurocanthus spĺňa po posúdení úradom EFSA všetky kritériá na zatriedenie do kategórie karanténneho škodcu v EÚ. Kritériá na zaradenie Aleurocanthus ako regulovaného nekaranténneho škodcu EÚ nie sú všetky splnené. Konkrétne, Aleurocanthus nie je rozšírený v EÚ.

Celé stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood