Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko úradu EFSA k štúdiám o možnej toxicite TiO2, používaného ako prídavná látka do potravín

16-07-2018

Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby uskutočnil vedecké hodnotenie štyroch štúdií k potenciálnej toxicite oxidu titaničitého, používaného ako prídavnú látku do potravín E 171 a aby uviedol, či by zvážil prehodnotenie súčasne platného stanoviska EFSA k bezpečnosti používania TiO2 ako prídavnej látky do potravín.

Výsledky štúdie Bettini a kol. (2017) neposkytli dostatočné opodstatnenie pre novú štúdiu karcinogenity, ale tým, že sa majú stať dostupnými dodatočné informácie je možné, že táto bude v budúcnosti zvážená.

Nové výsledky z in vitro  štúdie Proquin a kol. (2017) neprispeli k zmene záverov o genotoxicite TiO2, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom stanovisku EFSA o bezpečnosti E 171 ako prídavnej látky do potravín z roku 2016.

Účinky vyrábaných nanočastíc TiO2 prezentované v štúdii Guo a kol., 2017, nepreukázali spoľahlivú biologickú dôležitosť a ich relevantnosť pre hodnotenie rizika E 171 je obmedzená.

Výraznú neistotu možno spájať aj s hodnotením rizika uskutočneným Heringa a kol., 2016, ktoré nezahŕňalo analýzu závažnosti/významnosti záznamov celej databázy.

Panel posúdil to, že štyri hodnotiace štúdie zvýrazňovali niektoré nebezpečenstvá, avšak s neurčitosťami, a preto ich relevancia pre hodnotenie rizika bola označená za obmedzenú a bolo by potrebné vykonať ďalší výskum, aby sa znížila miera neurčitosti.

Tri štúdie prezentujúce indukciu rôznych účinkov oxidom titaničitým v in vitro podmienkach a modeloch in vivo, však môžno použiť v identifikácii nebezpečenstva týkajúceho sa používania TiO2. Štvrtá štúdia, autorov Heringa a kol., 2016 priniesla početné predpoklady, ktoré vyústili do veľkej miery neistoty záverov ich štúdie.

Panel berúc uvedené do úvahy dospel k záveru, že výstupy zo štyroch štúdií nepredstavujú dostatočné opodstatnenie pre spustenie prehodnotenia už existujúceho stanoviska úradu EFSA, týkajúceho sa bezpečnosti TiO2 (E 171) ako prídavnej látky do potravín.  

Vedecké stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5366


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood