Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku cykloxidim v jahodách

03-09-2018

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Nemecko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku cykloxidim  v jahodách. Predložené údaje na podporu žiadosti boli na základe doterajších výsledkov dostatočné na odvodenie návrhov MRL pre uvedenú komoditu. Metódy umožňujú kvantifikáciu rezíduí v uvedenej komodite stanovených pri hodnote 0,05 mg/kg (LOQ). Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že je nepravdepodobné aby krátkodobý a dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia cykloxidimu  na uvedenú komoditu v súlade s dodržaním správnej poľnohospodárskej praxe predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov.

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:

Modification of the existing maximum residue level for cycloxydim in strawberries:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5404


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood