Facebook Statistics
Značka Kvality

Stretnutie Riadiaceho výboru Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k Strategickému plánu 2009-2013

07-10-2008

Riadiaci výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vrátane siedmich novo menovaných členov prediskutoval Strategický plán pre obdobie rokov 2009-2013, prostredníctvom ktorého plánuje EFSA strategické ciele uprostred rýchlo sa meniaceho prostredia pre oblasť bezpečnosti potravín a kŕmiv.

Svet čelí počtu významných zmien, ktoré budú mať dopad na prácu strážcov európskej bezpečnosti potravín v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Globalizácia svetového trhu bude zvyšovať pravdepodobnosť nových alebo znovu sa objavujúcich rizík, klimatické zmeny a udržateľnosť európskej výrobnej praxe potravín budú vyžadovať integrovanejší postoj ku hodnoteniu rizika. Nové technológie a inovácie v produkcii potravín a kŕmiv budú motivovať EFSA držať krok s novými vedeckými trendami.

Vo svojom Strategickom pláne načrtol úrad spôsob ďalšieho využívania vedeckých expertíz v rámci svojej dispozície v Európe spájajúc vedomosti vedcov a expertov zo všetkých disciplín naprieč celým potravinovým reťazcom vrátane zdravia a pohody zvierat, zdravia rastlín a výživy.

EFSA plánuje zvýšiť spoluprácu s členskými štátmi, tretími krajinami a medzinárodnými orgánmi, zaistiť zlepšenie prístupu a zdieľania informácií a dát ako aj metodík hodnotenia rizika. Spolupráca s členskými štátmi, euróspkymi inštitúciami a stakeholdermi je kľúčovou pre podporu dôvery v európskom systéme bezpečnosti potravín prostredníctvom efektívnej komunikácie o riziku a dialógu.

Prácu úradu podporuje sieť viac ako 1000 expertov vo vedeckých paneloch, pracovných skupinách a vedeckom výbore ale aj národné úrady pre bezpečnosť potravín z 27. členských štátov a okolitých krajín a viac ako 200 vedeckých organizácií.

Strategický plán EFSA bude v priebehu niekoľkých týždňov podrobený verejnej diskusii na web stránke úradu (www.efsa.europa.eu) a jeho konečná verzia bude odprezentovaná Riadiacemu výboru EFSA v decembri 2008.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood