Facebook Statistics
Značka Kvality

Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020

12-04-2022

Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020 zahŕňa viac ako 88 000 vzoriek potravín odobraných v Európskej únii. Analýza výsledkov ukazuje, že 94,9 % vzoriek spadá do zákonom povolených množstiev rezíduí pesticídov. Z podskupiny 12 077 vzoriek analyzovaných v rámci koordinovaného kontrolného programu EÚ (EU MACP, EU-coordinated multiannual control programme) vyhovovalo 98,2 % vzoriek zákonným limitom.

V rámci kontrolného programu EÚ MACP sa analyzujú vzorky náhodne odobrané z 12 potravinárskych výrobkov – pre rok 2020 to boli mrkva, karfiol, kivi, cibuľa, pomaranče, hrušky, zemiaky, sušené fazule, hnedá ryža, raž, hovädzia pečeň a tuk. Každé tri roky sa odoberá vzorka z rovnakého koša produktov, čo znamená, že pri konkrétnom tovare možno identifikovať vzostupné alebo zostupné trendy.

Zo vzoriek analyzovaných v rámci EU MACP:

  • 68,5 % (8 278 vzoriek) kontrolovaných vzoriek neboli zistené žiadne rezíduá pesticídov.
  • 29,7 % (3 590 vzoriek) kontrolovaných vzoriek sa nachádzalo jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov pod stanoveným MRL.
  • 1,7 % (209 vzoriek) vzoriek bolo s pozitívnym nálezom rezíduí pesticídov nad stanovené limitné hodnoty, a z toho 0,9 % (113 vzoriek) nevyhovovalo.

Výsledky koordinovaného programu sú k dispozícii na webovom sídle úradu EFSA vo forme tabuliek a grafov.

Okrem harmonizovaných a porovnateľných údajov zozbieraných v rámci koordinovaného programu EÚ MACP obsahuje výročná správa úradu EFSA aj údaje zhromaždené v rámci vnútroštátnych kontrolných činností vykonávaných jednotlivými členskými štátmi EÚ, Nórska a Islandu.

Vnútroštátne kontrolné programy sú založené na riziku a zameriavajú sa na produkty, ktoré pravdepodobne obsahujú rezíduá pesticídov alebo u ktorých boli v predchádzajúcich rokoch zistené porušenia právnych predpisov. Tieto programy poskytujú dôležité informácie manažérom rizík, ale – na rozdiel od údajov z EÚ CP – neposkytujú štatisticky reprezentatívny obraz o úrovniach rezíduí pesticídov v potravinách na pultoch obchodov po celej Európe.

Výsledky monitorovacích programov sú cenným zdrojom informácií na odhadovanie expozície spotrebiteľov v EÚ rezíduám pesticídov. Úrad EFSA zároveň navrhol niekoľko ďalších odporúčaní na zvýšenie účinnosti európskych kontrolných systémov, a tým aj na ďalšie zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov.

Link na weeb EFSA tlačová správa
Pesticides in food: latest report published

Pre otázky zo strany médií, prosím kontaktovať:
EFSA Media Relations Office
Tel:+39 0521 036 149
Email: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood