Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačová správa k vitamínu A

03-02-2009

EFSA odporúča upravené najvyššie prípustné množstvá vitamínu A v krmivách pre zvieratá, ktoré sú určené na produkciu potravín.

Vedecký panel pre aditívne látky a produkty alebo látky používané do krmív Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA's FEEDAP) prijal stanovisko týkajúce sa dôsledkov používania vitamínu A v krmivách pre zvieratá a odporučil upraviť najvyššie prípustné množstvá v krmivách pre zvieratá určené na produkciu potravín. Odporučil tiež regulovanie doplnkových krmív[1] používaných v kombinácii s iným krmivom alebo krmovinou, aby sa zabránilo nadbytočnej hladine vitamínu A ako aj monitorovanie vitamínu A v potravinách, napr. v pečeni a poskytovania vhodných odporúčaní na pomoc spotrebiteľom, aby sa vyhli jeho nadbytočným príjmom.

Európska komisia požiadala EFSA o odhad príjmu vitamínu A populáciou a posúdenie vedeckého dôkazu v súvislosti s možným rizikom výskytu zdravotných problémov týkajúcich sa zdravia kostí u starých ľudí a ktoré súvisia s vysokým príjmom tohto vitamínu, vrátane dvoch správ zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a z Francúzska. Použitie vitamínu A vo výžive zvierat je pre konzumentov dôležitý fakt, pretože vitamín A zostáva v potravinárskych výrobkoch živočíšneho pôvodu, a teda sa podieľa na zvýšení jeho celkového príjmu u človeka. Vitamín A je esenciálnym nutrientom pre ľudí i zvieratá, ktorý podporuje zrak, normálny rast a vývoj. Do krmív sa pridáva, aby sa dosiahli nutričné potreby a  legislatívu EÚ ustanovila pre hospodárske zvieratá určené na výkrm jeho najvyššie prípustné množstvá.

Záťaž spotrebiteľov

Panel posúdil záťaž spotrebiteľov vitamínom A z rôznych zdrojov našej stravy a použil pritom štúdie z niekoľkých krajín EÚ. Zistil, že u malej časti európskej populácie sa môže vyskytnúť riziko z prekročenia bezpečného horného limitu (UL) 3 000 µg na deň, ktorý stanovil vedecký výbor pre Potraviny v roku 2002. Najvyššie riziká prekročenia UL sú z konzumácie pečene - obsahuje vysoké koncentrácie provitamínu vitamínu A – a z užívania vitamínu A ako doplnku. Dôležitým zdrojom sú tiež mliečne výrobky, hlavne v strave obyvateľov severnej Európy. V menšom množstve prispievajú aj vajcia a významným zdrojom nie sú ryby a iné druhy mias.

Kvantitatívne korelácie medzi príjmom retinolu a rizikom vzťahujúcim sa k zdraviu kostí, ktoré by odôvodnili nižšie UL pre starých ľudí nemohli byť ustanovené. Experti EFSA považovali za odôvodniteľné odporúčanie pre tých, u ktorých je najvyššie riziko výskytu osteoporózy a zlomenín kostí – hlavne u žien v post-menopauze – obmedziť príjem na menšiu hladinu ako 1 500 µg na deň dovtedy, kým nové údaje neukážu potrebu prehodnotiť UL. Panel poznamenal, že zdravie kostí ovplyvňujú rôzne výživové faktory, vrátane vitamínu D, vápnika a zinku, ktoré tiež treba brať do úvahy, keď sa ľuďom poskytujú odporúčania súvisiace so stravovaním.

Odporúčania na výživu zvierat

Panel odporučil tým, ktorí riadia riziko, aby zvážili ustanovenie nových najvyšších prípustných množstiev vitamínu A vo výžive zvierat určených na produkciu potravín – ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny. Tieto hladiny by umožnili vyvarovať sa u konzumentov nadbytočne vysokým príjmom vitamínu A,  bez negatívnych vplyvov na zdravie a úžitkovosť zvierat. Niektoré z odporúčaní Panelu týkajúcich sa limitov sú podstatne nižšie ako súčasné limity. Napríklad, navrhovaná hladina pre výkrmové ošípané je približne polovica súčasného množstva povoleného legislatívou EÚ.

Názor EFSA bol posunutý Komisii ako podklad na ďalšiu diskusiu s členskými štátmi o aspektoch riadenia rizika.

Pozri opinion on the consequences for the consumer of the use of vitamin A in animal nutrition.

Poznámky:

Použitie vitamínu A ako aditívnej látky vo výžive zvierat v súčasnosti autorizuje Nariadenie 183/2003 ako výživová aditívna látka.

Provitamín A sa zistil iba v potravinách živočíšneho pôvodu, aj keď niektoré druhy ovocia a zeleniny obsahujú zložky nazývané karotenoidy, ktoré sa môžu v organizme konvertovať na vitamín A. Provitamín A sa našiel v potravinách živočíšneho pôvodu, je tiež známy ako retinol a jeho estery. Nazýva sa retinol preto, že súvisí s fungovaním sietnice.

UL, ktorý ustanovil Vedecký výbor pre potraviny (SCF) v roku 2002 je 3 000 µg/deň RE z provitamínu A denne. SCF sa domnieva, že to nemusí byť adekvátna hranica bezpečnosti vo vzťahu k možnému zníženiu hustoty kostí a rizika zlomenín kostí a že by mohlo byť odôvodniteľné obmedzenie príjmu provitamínu A na 1 500 µg RE na deň u žien v post-menopauze, u ktorých je zvýšené riziko osteoporózy a zlomenín kostí.

Panel FEEDAP posúdil 4 národné štúdie týkajúce sa príjmu vitamínu A u dospelých (Veľká Británia, Nemecko a Holandsko) a 1 u detí. Panel tiež vykonal separátny výpočet príjmu vitamínu A u dospelých vychádzajúci z prehľadov spotreby potravín v rámci projektu  European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), ktorý bol opublikovaný v roku 2002 (s 27 študijnými centrami, 10 európskymi krajinami, konzumovaním zodpovedajúcich skupín potravín.)

_____________________

[1] Doplnkové krmivá sú zmesi krmív s vysokým obsahom niektorých zložiek, ale z dôvodu ich zloženia sú dostatočné na zabezpečenie dennej kŕmnej dávky ak sa používajú v kombinácii s inými krmivami.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood