Facebook Statistics
Značka Kvality

Včely a pesticídy: návrh aktualizovaného usmernenia na hodnotenie rizík

22-07-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu usmernenia na hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely, ktoré sa týkajú včiel medonosných, čmeliakov a samotárskych včiel.

EFSA tak reaguje na žiadosť Európskej komisie, aby v súlade s nariadením (EÚ) 1107/2009 zrevidoval existujúci usmerňovací dokument, ktorý bol prvýkrát uverejnený v roku 2013, s ohľadom na nové vedecké poznatky, ktoré sa medzitým objavili.

Pripomienky sa majú zasielať najmä k novým prístupom obsiahnutým v návrhu usmernenia, ktoré sa týkajú hodnotenia rizík a štatistickej analýzy terénnych štúdií.

Konzultácia bude prebiehať po dobu 12 týždňov, aby bola umožnená maximálna účasť zúčastnených strán. EFSA konzultoval kľúčové aspekty aktualizácie usmernení so zúčastnenými stranami a členskými štátmi v rôznych fázach procesu preskúmania.

Zainteresované strany sú vyzvané, aby predložili pripomienky k návrhu dokumentu a jeho doplňujúcim informáciám prostredníctvom určených konzultačných stránok. Lehota na podanie pripomienok končí 3. októbra 2022.

Bližšie informácie nájdete na

Revised guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood