Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecké stanovisko EFSA o vplyve nemonotónnych odpovedí na dávku na hodnotenia rizík pre ľudské zdravie úradu EFSA

03-11-2021

EFSA zverejnil vedecké stanovisko o vplyve nemonotónnych odpovedí na dávku na hodnotenia rizík pre ľudské zdravie úradu EFSA (EFSA Scientific Committee Opinion on the impact of non-monotonic dose responses on EFSA´s human health risk assessments).

V tomto vedeckom stanovisku EFSA sa hodnotí biologická relevantnosť nemonotónnych odpovedí na dávku (non-monotonic dose responses, NMDR) identifikovaných v predchádzajúcej externej správe EFSA a následnom pravdepodobnostnom hodnotení. Navrhuje sa prístup, ktorý sa má uplatniť počas procesu hodnotenia rizika, keď sa pozoruje zjavná nemonotónnosť a poskytuje sa aj poradenstvo o konkrétnych prvkoch, ktoré je potrebné zvážiť, aby sa uľahčilo hodnotenie NMDR v hodnotení rizika EFSA.

Vedecké stanovisko bolo dokončené po otvorenej verejnej konzultácii, ktorá je zdokumentovaná v sprievodnej technickej správe.​


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood