Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecké stanovisko úradu EFSA na hodnotenie potravín získaných biotechnológiami.

03-02-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval vedecké stanovisko súvisiace s hodnotením alergénnosti a proteínov v potravinách a krmivách získaných pomocou biotechnológií.

Súčasné stratégie hodnotenia rizika alergénnosti sú založené na príručkách a usmerneniach Codex Alimentarius pre hodnotenie bezpečnosti potravín získaných metódami moderných biotechnológií a pochádzajú z roku 2003. Hoci sa dokumenty Codex Alimentarius a usmernenia EFSA úspešne zaoberali hodnoteniami alergénnosti jednoduchých aj zložených GM sekvencií, vývoj v tejto oblasti si vyžaduje modernizáciu niektorých kľúčových prvkov hodnotenia rizika.

Tie by mali zahŕňať posúdenie klinickej relevantnosti, spôsoby expozície a potenciálnych prahových hodnôt potravinových alergénov, aktualizáciu nástrojov in silico používaných s databázami a lepšiu integráciu a štandardizáciu testovacích materiálov a protokolov in vitro/in vivo. Preto je potrebné preskúmať a objasniť ciele hodnotenia rizika alergénnosti a zásadnú úlohu, ktorú zohráva pri ochrane zdravia spotrebiteľov.

Vedecké stanovisko s názvom Scientific Opinion on development needs for the allergenicity and protein safety assessment of food and feed products derived from biotechnology nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood