Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia k aktívnej látke dichlorprop-P

03-05-2017

Panel PPR vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu hodnotiacej správy o aktívnej látke Dichlorprop-P.

Návrh hodnotiacej správy (Rapporteur Assessment Report) si môžete stiahnuť na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170428

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili písomné pripomienky do 28. júna 2017. Na predloženie pripomienok je potrebné použiť formulár (Electronic template), ktorý nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170428. Pripomienky je potrebné zaslať na email úradu EFSA ([email protected]) najneskôr do dátumu uzávierky.

Upozorňujeme, že pripomienky nebudú vzaté do úvahy, ak:

  • budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
  • nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
  • nebudú uvedené v požadovanej forme a šablóne
  • budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenie alebo materiálu;
  • sa budú vzťahovať k aspektom politiky alebo riadenia rizika, ktoré sú mimo rámca činnosti EFSA.

EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Všetky prijaté pripomienky budú zverejnené.

Podrobné informácie nájdete aj na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170428

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood