Facebook Statistics

Verejná konzultácia: molekulárna charakterizácia a hodnotenie environmentálneho rizika GM rastlín

01-04-2020

Na žiadosť Európskej komisie (EK) otvoril Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) verejnú konzultáciu zameranú na geneticky modifikované (GM) rastliny získané pomocou syntetickej biológie (SynBio).

EK považuje za potrebné preskúmať adekvátnosť existujúcich oficiálnych usmernení pre molekulárnu charakterizáciu takto získaných rastlín. Otvorenou je taktiež otázka posudzovania environmentálneho rizika a aktuálnosti príslušných schválených postupov vzhľadom na predpoklad možného uvoľnenia GM SynBio rastlín do životného prostredia. EFSA má preveriť a zabezpečiť, že tieto oficiálne usmernenia sú dostatočné vzhľadom na súčasný vedecký vývoj a potenciálne riziká. 

Cieľom SynBio je vytvárať nové biologické systémy a pridávať živým bunkám nové funkcie. Predpokladá sa, že väčšina rastlín SynBio, ktoré sa v blízkej budúcnosti dostanú na trh, je výsledkom existujúcich technológií vrátane vkladania transgénov a úprav genómu, ktoré sú podobné ako v klasickom genetickom inžinierstve. 

Experti sú pozvaní poslať svoje pripomienky pomocou elektronického formulára do 04. 06. 2020.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.

Súvisiace legislatívne dokumenty:

Pre zaujímavosť sa je možné zoznámiť tiež s nedávno publikovaným článkom o pokroku v SynBio:


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood