Facebook Statistics

Bezpečnosť D-ribózy ako novej potraviny podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283

13-06-2018

Panel NDA úradu EFSA bol požiadaný Európskou komisiou o vydanie vedeckého stanoviska k D-ribóze ako novej potravine podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283. Žiadateľ má v úmysle pridávať D-ribózu do rôznych potravín, výživových doplnkov a potravín pre špecifické skupiny obyvateľstva. D-ribóza sa vyrába fermentáciou za použitia určitého bakteriálneho kmeňa Bacillus subtilis a je predávaná ako prípravok Bioenergy Ribose™. Informácie o bakteriálnom kmeni ako zdroji D-ribózy sú dostatočné a nevyvolávajú obavy o bezpečnosť látky. Panel NDA odvodil zo štúdie chronickej toxicity hladinu bez pozorovaného nežiaduceho účinku (NOAEL) pre potkany ako 3,6 g/kg telesnej hmotnosti za deň. Zo štúdií na ľuďoch bola NOAEL určená ako 70 mg/kg telesnej hmotnosti za deň. Na stanovenie NOAEL u detí nie je dostatok údajov. Akceptovateľný denný príjem D-ribózy pre celkovú populáciu bol stanovený ako 36 mg/kg telesnej hmotnosti za deň.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5265