Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia: harmonizovaný prístup regulované produkty, ktoré sú nutrientmi

16-07-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu svojho stanoviska pre tzv. smerodajné hodnoty odporúčaných pre zachovanie zdravia (Health-Based Guidance Values, HGBV) stanovené pre regulované produkty, ktoré sú zároveň nutrientmi.

Niektoré výrobky (napr. prídavné látky, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, pesticídy, geneticky modifikované organizmy či pomocné látky používané pri spracovaní potravín) sú na trhu EÚ regulované rozličnými právnymi rámcami. Pre regulované produkty (najmä pre prídavné látky a pesticídy), ktoré zároveň nutrientami, je potrebné zaistiť harmonizovaný prístup pre charakterizáciu nebezpečenstva a rizika. Do úvahy je pritom potrebné vziať príjem zo všetkých relevantných zdrojov potravín.  

Navrhovaný prístup EFSA smeruje k harmonizácii hodnotenia príjmu týchto nutrientov, potenciálnej škodlivosti ich nadmerného príjmu a celkového rizika pre spotrebiteľov. Príjem nutrientov je vo všeobecnosti pozitívny a v mnohých prípadoch je pre zdravie ľudí a zvierat esenciálny. Nadmerný príjem niektorých nutrientov by však so sebou mohol prinášať nebezpečenstvá pre zdravie. Hodnotitelia rizika určili hraničné hodnoty udávajúce množstvo látky, vrátane živín, ktoré je pre ľudí a zvieratá bezpečné (HBGV). Hodnoty HBGVnápomocné pri určovaní povoleného množstva látky (prídavné látky do potravín či pesticídy) v regulovaných produktoch.

Medzi nedávne príklady regulovaných látok, ktoré zároveň nutrientami, patria fosfáty, chloridymeď. EFSA od Európskej komisie nedávno prijal novú žiadosť na preskúmanie expozície spotrebiteľa voči medi z rozmanitých zdrojov. Na základe tohto preskúmania sa budú v prípade potreby prehodnocovať súčasne platné hodnoty prijateľného denného príjmu (TDI) pre meď.

Odborníci na danú problematiku môžu zasielať pripomienky k návrhu EFSA prostredníctvom elektronického formulára do 15. 09. 2020


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood