Facebook Statistics
Značka Kvality

Podpora EFSA pre žiadateľov

24-07-2019

EFSA a jej oddelenie vedeckého hodnotenia regulovaných produktov (Scientific Evaluation of Regulated Products (REPRO) Department) zaviedli v roku 2019 prístup orientovaný na poskytnutie administratívnej podpory pre malé a stredne veľké podniky (small and medium-sized enterprises, SMEs), ktoré žiadajú o autorizáciu regulovaného produktu v EÚ. EFSA nadväzuje v rámci tohto prístupu dialóg so žiadateľmi a poskytuje im administratívnu podporu pri jednotlivých krokoch spracovania žiadosti. Mnoho SMEs má totiž pri príprave žiadosti práve administratívne problémy.

Ako EFSA pomáha žiadateľom?

Podanie žiadosti má niekoľko štádií a počas každého z nich EFSA poskytuje žiadateľom iný formát podpory, či už je to telekonferencia, meeting alebo online systém podpory (viac informácií nájdete v sekcii Applications helpdesk pre žiadateľov) a pod. EFSA tiež priebežne zverejňuje webináre, príručky a iné užitočné informácie z danej problematiky.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých službách, ktoré v oblasti regulovaných produktov EFSA ponúka žiadateľom, sú uvedené v príručke Catalogue of support initiatives during the life-cycle  of  applications  for  regulated products. Príručka tiež poskytuje bližšie informácie o jednotlivých štádiách podania žiadosti a o konkrétnom type administratívnej podpory EFSA. V príručke Administrative guidance for the processing of applications for regulated products sa žiadatelia dočítajú podrobnosti o administratívnom spracovaní žiadostí.

Interaktívna grafika názorne vysvetľujúca podporu EFSA pre žiadateľov

Žiadateľom o autorizáciu regulovaných produktov, ktorí patria medzi malé a stredne veľké podniky (SMEs), poskytuje EFSA administratívnu pomoc zdarma. EFSA však žiadateľom v rámci podporných aktivít neposkytuje vedecké poradenstvo a ani poradenstvo v oblasti regulačných záležitostí.

Ktoré podniky patria medzi SMEs?

Na stránkach Európskej komisie sú dostupné podrobné informácie o tom, ktoré firmy patria medzi malé a stredne veľké podniky (SMEs). Európska komisia dokonca pripravila dotazník, tzv. SME self-assessment questionnaire, po ktorého vyplnení bude podnik vedieť či patrí medzi SMEs. Vyplnený dotazník je možné uložiť vo formáte pdf.

SMEs, ktoré požadujú od EFSA administratívnu pomoc pri  príprave a spracovaní žiadosti, musia EFSA zaslať vyplnený dotazník vo formáte pdf na e-mailovú adresu [email protected]. Vyplnený dotazník slúži pre EFSA ako potvrdenie, že podnik patrí medzi SMEs. Na  základe zaslaného dotazníka EFSA poskytne podniku administratívnu podporu.

 

Helpdesk pre žiadateľov


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood