Facebook Statistics
Značka Kvality

Nariadenie o transparentnosti posilňuje úlohu členských štátov EÚ (ČŠ) a zintenzívňuje úsilie, ako aj angažovanosť všetkých zainteresovaných strán, zúčastnených v Správnej rade Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Správna rada EFSA sa v rámci svojej úlohy zameriava na administratívne a finančné aspekty a nemá vplyv na nezávislosť vedeckej práce EFSA. V súlade s nariadením o transparentnosti sa do Správnej rady EFSA začlenia zástupcovia všetkých ČŠ, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ako aj občianskej spoločnosti a priemyselných organizácií.

Výberový proces zabezpečí, aby mali zástupcovia v Správnej rade EFSA skúsenosti a odbornosť nielen v oblasti práva a politiky agropotravinového reťazca, vrátane oblasti hodnotenia rizika, ale aj v manažérskych, administratívnych, finančných a právnych záležitostiach a konali nezávisle a vo verejnom záujme.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood