Facebook Statistics

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska komisia (EK) vyvíjajú sériu webinárov a videonávodov k implementácii nariadenia o transparentnosti. Cieľom je pomôcť zúčastneným stranám lepšie pochopiť a pripraviť sa na nové požiadavky nariadenia o transparentnosti.

 

  1. Všeobecné vzdelávanie k nariadeniu o transparentnosti

Tréningové videá EK:

 

  1. Tréningový plán aplikácie IUCLID
  • analýza existujúcich školiacich materiálov IUCLID
  • zostavenie inventára do katalógu a poskytnutie verejného prístupu k starým a novým materiálom
  • založenie verejne dostupnej platformy, umožňujúcej ľahký prístup k dostupným školiacim materiálom, harmonogramu školení a možnosti registrácie.

Veľa materiálov už nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

  1. Pomoc pre používanie FSCAP

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood